Skip to main content

Full text of "Flora Indica Vol-I"

See other formats


Cort/dalis.]    x        FLOEA INDICA.                   271

allied to C. stricta, Led., Fl. Alt., but the leaves differ, and in the absence of the
fruit of the latter plant we are unable to unite them.

22. C. meifolia (Wall. Tent. PI. Nep. 52. t. 41) ; robusta, erecta,
raraosa, foliosa, foliis supradecomposite pinnatisectis, segmentis lineari-
oblongis capillaceisve, racemis brevibus densifloris, bracteis pectinatis
superioribusve integris, calcave obtuso fiore -J- breviore. LQ. Prod. i.
128 ; Watt. Cat. 1427 1

HAS. In Himalaya alpina ct subalpina : Sikkim, alt. 12-15,000 ped.!
Nipal, Wall.! Kumaon, JBUnfaoortk! Kunawar, Jacqu&nwnt! (PI. Jul.
Aug.) (o.v.)

Herba crassa, glauca, 3 unc. v. 3-pedalis. Radix valida, fusiformis. folia ra-
dicalia perplurima, suberecta v. patcntia, segmentis confertis, forma variis, semper
angustis, acumiuatis. Racemi ad apices ramulorum 1-2 poll, longi, breves, densi-
flori, ob bracteas foliaceas quasi foliosi. Bracfea magnce v. parvse. Pediceili validi>
sujMiriores axillares elongati, 1-2-poUicares, curvi. Floret sordide. aurei apicibus
purpureis, \ unc. longi, apice ob alam petalorum latam dilatati. JSepala squamae-
formia, subcoriacea v. carnosa. Qvarium breve, ellipticum. Siliqwt -| poll, longa,
latiuscula; semiuibua 4-6, biseriatis (atris, lucidis,

23. C. fiabellata (Edgew. in Linn. Soc. Trans, xx. 30) ; erecta, ri-
gidas robusta, glauca, valde ramosa, caule striato, foliis longe petiolatis
pinnatisectia, pinnis petiolulatis obcuneato-flabellatis, bracteis parvis
setaceis, pedicellis brevissimis, floribus curvis, calcare flore J breviore,
siliquis linearibus utrinque acuminatis.
HAB. In Himalaya et Tibetia occidental! alpina: Kumaon, 11,500
ped., StracJiey et WinL! G'arnwal, 9-10,000 pecL, Edgeworth! Ladak et
Zatiskar glareosis, alt. 10-12,000 ped.! Qilgit, 5000 ped., Winter-
bottom! (til. Jul. Aug.) (.t>.)
Ifcr&ti glauca, 3-pedalis, caule crassitie pennts olorinee. folia forma varia, linearia
v. lineari- v. ovafcp-oblonga, spithamsea et ultra ; pinnulis .remotis 1^-3 poll, latis,
simplieib;is lobatisve, margiue exteriore crennlato v. mtegerrimo, interdum 2-3-par-
titis. Racetni ad apices ramulorum subpaniculatim ramosi, stricti, deusiflpri. Brae-
tea pusillas. Pediceili breves. Flares horizontals, -|-f poll, longi, flavi, curvi, su-
perne concavi, calcare et apicibus petalorum ascendentibus. Sepala scariosa, deutata,
sabulata. Petala angusta, esteriora apice cucullata apiculata, dorso nuda v. cariuata ;
calcare inflate, flore $ breviore, apicc dilatato decurvo. Siliqua -g-1 poll, longtc,
juniores elliptico-ovatss, matune linearcs, stylo recto tcrmrQatcc ; valvaj aubconcavee.
Semina 8-10, biseriata, punctulata, nitida.
Edgeworth describes the siliquee as ovate, which is not the cose in Ms or our speci-
mens.
24. C. adiantifolia (H.f. et T.) ; suberecta, e basi ramosa, ramis
crassiusculis glaucls, foliis remote pinnatisectis, segmentis petiolulatis
cuneato- v. reniformi-flabellatis crasse coriaceis, racemis basi ramosis
apicibus bracteis elongatis setaceis capillaceo-acuminatis-orinitis, cal-
care brevi iuflato, sepaUs basi firabriato-laceris, siliquis linearibus utrin-
que acuminatis.
HAS, In glaroosis llimalayse occidentalis alpince : KisUwar, alt. 12-
14,000 ped.! -(FL vere.) (v.v.)
Radio; fusiformis, crassa, denique vaginis suberosis persistentibus foliorum dclap-
sorum coronata. Cauks 6 poll. v. 2-pedale^ basi saspius decumbentes, glauci.